ONZE DIENSTEN

BHV 

Na het succesvol afleggen van deze cursus, mag je jezelf bedrijfshulpverlener (BHV'er) noemen. Voor groepen kan de cursus ook in het Engels gegeven worden.

VOOR WIE
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.


Ploegleider BHV

 Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van het BHV-beleid. De cursus bestaat uit twee dagen niet aaneengesloten i.v.m. het uitvoeren van een huiswerk opdracht.

In deze cursus worden de volgende zaken behandeld:

- Wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening en Ploegleider

- Werken met scenario's

- Leidinggeven aan een BHV-team

- Alarmering- en communicatiemiddelen

Minimale eisen:

Om deze cursus te volgen dient men in het bezit te zijn van een geldig BHV basis diploma.VCA-VOL

Deze 1-daagse VCA-VOL cursus is bedoeld voor leidinggevenden die binnen VCA-gecertificeerde bedrijven werkzaam zijn of in bedrijven en diensten waar veilig werken hoog in het vaandel staat. De geldigheidsduur van het diploma bedraagt 10 jaar


BHV

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor bedrijfshulpverlening.
Je leert op de cursus hoe je direct kunt ingrijpen bij brand en andere calamiteiten.
Het is ook goed om te weten dat een EHBO-diploma geen BHV-er is. EHBO-er mist de kennis op grond van evacuatie en brandbestrijding. 
De cursus bestaat uit 2 delen, eerste deel bestaat uit levensreddende handelingen, reanimatie en het gebruik van AED.
In het tweede deel wordt geleerd om te gaan met kleine blusmiddelen en water en schuim voerende armaturen.

Buitenwacht/Mangatwacht (SOG)

Al vele jaren geleden zijn de risico's van het werken in besloten ruimten goed in kaart gebracht. Zo ook de beheersmaatregelen om de werkzaamheden in besloten ruimten veilig te kunnen uitvoeren.

Ook in Europa waar we de arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel hebben, gebeuren er nog veel ongevallen bij het werken in besloten ruimten. Meestal worden de risico's onderschat en worden niet de juiste beheersmaatregelen getroffen. Ook de noodzakelijke aanwezigheid van een buitenwacht (mangatwacht) is niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Daarnaast wordt de functie van een buitenwacht (mangatwacht) ook nogal eens onderschat en ondergewaardeerd. Niet iedereen die de rol van buitenwacht (mangatwacht) op zich neemt, is hiervoor geschikt of voldoende opgeleid.

In onze cursus wordt uitgebreid ingaan op de risico's van het werken in besloten ruimten, de wet- en regelgeving en de te nemen beheersmaatregelen. Vanzelfsprekend wordt er ook ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn in de functie van buitenwacht (mangatwacht). Want een goed opgeleide en alerte buitenwacht (mangatwacht) betekent soms letterlijk het verschil tussen leven en dood.

Werken als Buitenwacht/mangatwacht (SOG)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Leerdoel

Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.

Theorie

Algemeen (basisbegrippen), Wetgeving (Arbowet), Veiligheid: Algemene veiligheid- en milieuregels
Specifieke risico's, Communicatie, Maatregelen om veilig te werken, Werkvergunning, Alarmsituatie.

Praktijk

Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).
Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).
Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).
Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma's:
B-VCA
VOL-VCA
VIL- VCU
Een gelijkwaardig 'vastgesteld' diploma/certificaat.

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Diploma 'Werken als Buitenwacht (mangatwacht)'.
3 jaar geldig

SOG Gasmeten

Tijdens deze 2/3 -daagse cursus leer je het bepalen van risico's ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

VOOR WIE

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die minimale ervaring hebben met gasmeten. Daarnaast spelen deze medewerkers een praktische rol bij het bepalen van risico's ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Minimale eisen

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist 'verkleuring' kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

SOG: Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

 

SOG Ademlucht

Tijdens deze cursus leer je hoe er om wordt gegaan met onafhankelijke adembescherming bij de uitvoering van werkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG).

VOOR WIE

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die onafhankelijke adembescherming dienen te dragen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en medisch goedgekeurd te zijn door een Arbodienst. De cursist mag niet baard-dragend zijn, zware gezichtsbeharing hebben of belemmerdende sieraden dragen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

SOG: Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.


Reanimatie AED

Bij onze reanimatie- en AED-cursus leert de cursist snel en adequaat te handelen. In steeds meer openbare ruimten is de AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

Je leert bij onze reanimatiecursus de juiste volgorde van handelingen:

- Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole

- Alarmeren

- Hartmassage (borstcompressie) en beademen

- Toepassen van de AED in combinatie met reanimeren

Voor wie

Deze cursus is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO - Basis of BHV - Basis certificaat toch de kans te geven om te leren reanimeren en te werken met de AED.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.Blusmiddelen
en water- en schuimvoerende armaturen 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die moeten beschikken over vaardigheden in het bestrijden van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen. Het examen wordt getoetst conform de wet- en regelgeving van de arbo.

Minimale eisen:
De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal 16 jaar te zijn.


SOG Buitenwacht

Volg de 2-daagse cursus en leer toezicht te houden op medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Ook leer je hoe je moet handelen in een noodsituatie. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV Opleidingen Gids
(SOG).

Minimale eisen
De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in het bezit te zijn van het diploma VCA - Basis. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.


SOG Gasmeten

Tijdens deze 2/3 -daagse cursus leer je het bepalen van risico's ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Minimale eisen

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist 'verkleuring' kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

SOG:
Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

 

SOG Afhankelijk
en Onafhankelijk
Ademlucht

Tijdens deze cursus leer je hoe er om wordt gegaan met onafhankelijke adembescherming bij de uitvoering van werkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG).

Minimale eisen:
De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en medisch goedgekeurd te zijn door een Arbodienst. De cursist mag niet baard-dragend zijn, zware gezichtsbeharing hebben of belemmerdende sieraden dragen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

SOG:
Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.